COFFEE SKILL

PREMIER TRAINING CAMPUS

STARTS HERE

SCA Specialty Coffee Learning Program

บริษัท อินเตอร์คอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ก่อตั้ง สถาบันการเรียนรู้กาแฟพิเศษแห่งประเทศไทย "Specialty Coffee Institute of Thailand" (SCITH) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านกาแฟพิเศษให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น โดยทางสถาบันฯ มีมาตรฐานสากลและผ่านการตรวจสอบจากทางสมาคมกาแฟพิเศษ (SCA)

สามารถสอบถามข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการเรียน วันและเวลาเรียนที่ www.scith.org หรือ ติดต่อสายด่วนที่เบอร์ 086-511-8744 (วันจันทร์-เสาร์ เวลา 09.00-18.00)    

ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดทำคอร์สเรียนด้านวิชาต่างๆ สำหรับผู้ที่สนใจในการเรียนกาแฟพิเศษ ตามด้านบนนี้

Accredited by SCA (World's Leading Specialty Coffee Association)

ดูวีดีโอ
ดูวีดีโอ

DIEDIRCH ROASTER

SEE THE ROASTER