Cupping 29 August 2019
Cupping 29 August 2019 Cupping 29 August 2019 Cupping 29 August 2019 Cupping 29 August 2019 Cupping 29 August 2019 Cupping 29 August 2019
5,000.00 ฿

Cupping Course แบ่งเป็นการเรียน 2 แบบ คือ

เป็นคอร์สที่ช่วยให้นักเรียนที่มาเรียนเข้าใจในการชิมกาแฟมากขึ้น และรู้จักแยกแยะรสชาติต่างๆ แบ่งออกเป็น 2 คอร์ส ดังนี้

1. Basic Cupping (Cupping and Sensory Skills) 1 วัน ราคา 5,000 บาท

2. Advance Cupping (Cupping and Grading) 2 วัน ราคา 10,000 บาท

3. Pre Q Grader คอร์สเปิดพิเศษ ****

ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

Basic Cupping 1 วัน
วันที่ 29 / 31 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00-18.00 น.
Advance Cupping (Pre-Q) 2 วัน
วันที่ 23-24 ส.ค. และ 5-6 ก.ย. / 26-27 ก.ย. 2562 เวลา 10.00-18.00 น.

 

อัตราค่าเรียนยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
086-504-4226 / 086-511-8744
สถาบันการเรียนรู้กาแฟพิเศษฯ
www.scith.org