ก่อกำเนิด Q Grader

ถ้าเราลำดับกาแฟออกตามยุคสมัยและวัฒนธรรมการดื่ม

1st.Wave ยุคแรก คือยุคที่การทำกาแฟยังเป็นธุรกิจส่วนตัว และธุรกิจเล็กๆ ร้านกาแฟไม่แพร่หลายมากนัก
(1960-1980)

2nd.Wave ยุคที่สอง คือยุคที่ธุรกิจกาแฟขยายตัวอย่างรวดเร็ว และมีเชนร้านกาแฟเกิดขึ้นมากมายทั่วโลก
(1980-2000)
3rd.Wave ยุคที่สาม เป็นยุคที่กาแฟยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญกับคุณภาพของเมล็ดกาแฟเป็นอย่างมาก จนเรียกยุคนี้ว่า “Specialty Coffee”
(2000- Now)

Specialty Coffee ถูกคิดค้นมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพกาแฟที่ไม่ชัดเจน จึงมีข้อกำหนด และวิธีการประเมินกาแฟตามมาตรฐานของสมาคมกาแฟพิเศษแห่งอเมริกา (Specialty Coffee Association of America) SCAA since 1982

เมื่อเรื่องของคุณภาพกาแฟเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจกาแฟโลก จึงมีการจัดตั้งสถาบัน CQI หรือ Coffee Quality Institute เพื่อจัดการอบรมและสอบ Q Grader  ขึ้นในปี ค.ศ. 1996  โดยแบ่งเป็น Q Arabica Grader และ Q Robusta Grader และในปัจจุบันมี Q Grader จากทั่วโลกประมาณ 6,000 คน  

Specialty Coffee นั้น ต้องไม่มีข้อบกพร่องในเมล็ดกาแฟสาร (SCAA Green Coffee Defect) และต้องได้คะแนนการประเมินคุณภาพกาแฟหลังการคั่วด้วยวิธีการคัปปิ้ง (SCAA Cupping Protocols) ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยการประเมินของ Q Grader จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน

*** ผู้ที่สอบผ่านหลักสูตร Q Grader  จะได้รับใบอนุญาตจาก CQI ว่าเป็นผู้มีความสามารถในการประเมินคุณภาพกาแฟ (Green Bean) และจะต้องสอบเพื่อวัดการประเมินการต่อใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์ทุกๆ 3 ปี ฉะนั้นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับ Q Grader คือการเทียบเคียงมาตรฐานการประเมินกาแฟ หรือ Calibration ให้สม่ำเสมอนั่นเอง ***


ผู้ที่เหมาะแก่หลักสูตร Q Grader จึงได้แก่
- Plant Grower (เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ)
- Processor (ผู้แปรรูปกาแฟ)
- Buyer / Importer /  Exporter (ผู้ค้าขาย / นำเข้า และส่งออกเมล็ดกาแฟ)
- Roaster (นักคั่วกาแฟ)
- Barista / Coffee Shop Owner (บาริสต้าหรือเจ้าของร้านกาแฟ

 

ตารางเรียนประจำปี 2560

1) Date: 03-08 February 2017 - 8 Students

Instructor: Jeremy Raths

2) Date: 10-15 July 2017 - 6 students

Instructor: Mr. Koju Matsuzawa 

3) Date: 10-15 August 2017 - 5 Students

Instructor: Mr. Koju Matsuzawa

4) Date: 23-28 November 2017    Book Now 

 Instructor: Mr. Koju Matsuzawa

**ก่อนการเรียนคอร์ส ทางบริษัทฯ จะจัดการเรียนรู้เบื้องต้นให้กับนักเรียน 1-2 วัน แล้วแต่เวลาที่สะดวก (Pre-Q) จะมีผู้สอนคุณนิวัตร์ เป็นผู้ให้ความรู้เบื้องต้นก่อนการเรียนรู้จริง

 

สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดที่

บริษัท อินเตอร์คอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Lab Certified by SCAA) หรือที่เราเรียกกันว่า SCA CAMPUS

โทรศัพท์: 02-5424117-8 หรือ 086 331 0802 / 086 511 8744