INTERCOF (Specialty Coffee Academy) เป็นบริษัทฯ ที่ได้รับการ Certified จากสมาคมกาแฟพิเศษแห่งอเมริกา (SCAA) ให้เป็น CAMPUS ในการจัด Course Education Pathway ของสมาคม ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนั้นทาง INTERCOF ยังเปิดการเรียนการสอนของ Q-Grader ของ Coffee Quality Institute (CQI) อีกด้วย
นอกจากคอร์สเรียนของ SCAA และ CQI แล้ว อินเตอร์คอฟยังเปิดหลักสูตร Modules ของสมาคมกาแฟพิเศษแห่งยุโรป (SCAE) โดยมีอาจารย์ผู้สอนที่ได้รับอนุญาต จากสมาคมกาแฟพิเศษยุโรปในการเป็นเทรนเนอร์ หรือ Authorized SCAE Trainer (AST) อีกต่างหาก

เพื่อเป็นการยกระดับการเรียนรู้ด้านกาแฟ และเพิ่มพูนความรู้ให้ทัดเทียมกับนานาชาติ INTERCOF(Specialty Coffee Academy) จึงเป็นศูนย์รวมการเรียนรู้ ที่แรกและที่เดียวที่สามารถสอนความรู้เกี่ยวกับกาแฟ แบบครบวงจร ทั้งหลักสูตรของ SCAA, SCAE และ CQI นั่นเอง