Educational (กาแฟพิเศษ) Specialty Coffee

                  

อินเตอร์คอฟ ก่อตั้ง สถาบันกาแฟการเรียนรู้กาแฟพิเศษ
(SCITH: Specialty Coffee Institute of Thailand) เป็นสถาบันที่สอนด้านกาแฟพิเศษตามมาตรฐานสากล โดยสถาบัน SCITH ได้รับการตรวจสอบสถานที่เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมกาแฟพิเศษ (SCA: specialty Coffee Association) และได้รับ Accredited ให้เป็นสถานที่ที่ครบวงจรขั้นสูงสุด หรือที่เรียกว่า Premier Training Campus 

SCITH 

สถาบันการเรียนรู้กาแฟพิเศษ (ชั้น 4-5)

เลขที่ 76,78,80,82 ถนนสตรีวิทยา ซอย 6 แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์: 02-5424117-8  มือถือ : 086-511-8744 / 086-331-0802
แชร์

ไม่มีสินค้านี้