Thailand leading company specializing in coffee machinery, Coffee ingredients and Education

Cupping Course

การเรียนชิมกาแฟ หรือที่นิยมเรียนกกันว่า Cupping เป็นการเรียนที่สำคัญที่สุดของการประกอบอาชีพธุรกิจกาแฟ เพราะไม่ว่าจะทำด้านไหน (บาริสต้า, นักคั่ว และนักชง) ก็จำเป็นต้องมีทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการชิม (Cupping) ติดตัวไว้เสมอ

โดยการ Cupping ไม่ใช่สิ่งที่ต้องมีพรสวรรค์ แต่เป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้และหาได้จากการเพิ่มประสบการร์ในการชิมของตัวเอง ให้มากขึ้น

แบ่งการเรียนออก เป็น 2 แบบ ดังนี้

1. Basic Cupping 4 ชั่วโมง  อัตราค่าเรียน 2,000 บาท

2. Standard Cupping 1 วัน อัตราค่าเรียน 5,000 บาท

3. Special Cupping 2 วัน อัตราค่าเรียน 9,500 บาท

4. Pre Q-Grader 2 วัน อัตราค่าเรียน 8,000 บาท

5. Sensory and Scentone 1 วัน ราคา 3,000 บาท

 

สนใจสอบถามรายละเอียดคอร์สเรียน

คุณเช  092-245-2962 หรือ มือถือออฟฟิศ 086-331-0802 / 086-511-8744
ID LINE: chekung57

ประวัติผู้สอน

คุณนิวัตร์ บรรจบพุดซา

Q-Arabica Grader, SCAE Professional Sensory Skill, Scenetone Flavorist Intermediate

Experienced Cupper